Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok. 9.2.2023 na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ sa skladalo z 2 častí – písomnej a ústnej. Po tom, čo žiaci absolvovali test zo všeobecných vedomostí týkajúcich sa vedomostí z problematiky ľudských práv, postúpili tí najlepší k riešeniu aktuálnych Read more…

Valné zhromaždenie ENYC v Albánsku

Regionálne centrum mládeže ako dlhodobý člen medzinárodnej organizácie ENYC sa začiatkom februára zúčastnilo v meste Kruje, Albánsko valného zhromaždenia ENYC-u a zakladalo mládežnícku radu. Zakladajúcim členom je náš dlhodobý člen Študentského parlamentu Košického kraja Gabriel Sarkovics. Ďakujeme pekne za výborné nápady a za dobrú spoluprácu!  

Workshop ŠP OA Polárna 1, Košice

V pondelok, 6.2 naše centrum zorganizovalo workshop pre Školský parlament pri OA Polárna 1, Košice. Počas workshopu sa školský parlament lepšie vzájomné spoznal, cez hru XaY pochopil potrebu spolupráce a nakoniec si pripravil akčný plán pre najbližšie obdobie. Už teraz sa tešíme na marcový workshop a prajeme veľa úspechov.