Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže je zariadenie v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Centrum je rozpočtovou organizáciou a má  pôsobnosť na území celého KSK. Zriaďovateľom Centra je Košický samosprávny kraj.

Poslaním centra je profesionálna podpora práce s mládežou v košickom kraji, podpora aktivít mladých ľudí, systematická a cielená práca s mládežou, jej rozvoj a neustála reflexia na potreby mladých ľudí, vzdelávanie mládeže neformálnymi metódami, vedenie k tímovej práci, občianstvu a zodpovednosti za vlastné konanie, rozvíjanie iniciatívy a kreativity mladých ľudí, rozvoj osobnosti mladého človeka, podpora voľnočasových a športových aktivít.

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže ponúka:

• možnosti byť aktívny v rôznych kluboch a krúžkoch
• priestor na vyjadrenie názorov, realizáciu nových myšlienok a nápadov

• priestor na získanie nových zručnosti a praktických skúsenosti v rámci  neformálneho vzdelávania
• priestor pre stretávanie sa mladých

Naše témy:

• podpora činnosti žiackych školských rád
• participácia a občianstvo
• ľudské práva
• enviromentálna výchova
• medzinárodná mobilita
• neformálne vzdelávanie
• popularizácia vedy medzi mládežou
• finančná gramotnosť
• podpora a rozvoj kreativity a práca s talentami
• aktívne využívanie voľného času
• šport

CVČ RCM organizuje školenia, stretnutia a koučing pre členov žiackych školských rád a poskytujeme podporu pre vznik žiackych školských rád a ich aktivity.

Naše aktivity sú založené na zážitku.

CVČ RCM organizuje školenia, workshopy, semináre, kempy, sústredenia pre žiakov SŠ zamerané na niekoľko tém: ľudské práva, komunikácia, žiacke školské rady, občianstvo, mobilita mládeže, projektový managment , finančná gramotnosť , neformálne vzdelávanie.
Pripravujeme žiakov SŠ na medzinárodné projekty doma i v zahraničí.

CVČ RCM je aktívne aj na medzinárodnej úrovni. Sme členmi dvoch veľkých medzinárodných sietí ENYC- European network of youth centres a Platform network.

Dávame príležitosť mladým ľuďom cestovať na projekty do zahraničia, najmä v čase letných prázdnin.

Európska dobrovoľnícka služba/Európsky zbor solidarity
Mladí ľudia vo veku od 18 -30 rokov majú možnosť prostredníctvom nášho centra vycestovať do zahraničia na niekoľko mesiacov v rámci európskej dobrovoľníckej služby.