Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže

Poslaním centra je systematická a cielená práca s mládežou, jej rozvoj a neustála reflexia na potreby mladých ľudí. Vzdelávanie mládeže v našom centre realizujeme neformálnymi zážitkovými metódami.  Naše aktivity podporújú vedenie k tímovej práci, občianstvu a zodpovednosti za vlastné konanie, rozvíjanie iniciatívy a kreativity mladých ľudí, rozvoj osobnosti mladého človeka, podpora voľnočasových a športových aktivít. Sekundárnou činnosťou nášho centra je profesionálna podpora práce s mládežou v Košickom kraji.

Výsledkom práce centra sú mladí ľudia ktorí:

 • sú schopní čeliť výzvam aktuálnej dobysú aktívny občania (zaujímajú sa o svoje okolie a o spoločnosť)
 • správajú sa zodpovedne (k životnému prostrediu, k spoločnosti)
 • sú vybavení kompetenciami pre život (podľa aktuálnych požiadaviek trhu a spoločnosti)
 • sú aktívni a zdraví (fyzicky aj psychicky)

Naše prioritné oblasti práce:

 • Participácia a občianstvo (podpora školských parlamentov)
 • Ľudské práva (olympiády)
 • Enviromentálna výchova
 • Medzinárodná mobilita
 • Popularizácia vedy medzi mládežou
 • Podpora a rozvoj kreativity a práca s talentami
 • Šport

Realizujeme:

 • Workshopy
 • Olympiády a Postupové súťaže
 • Pravidelnú krúžkovú činnosť
 • Športové súťaže
 • Medzinárodné mobility mládeže
 • Letné tábory

Charakteristika centra:

 • Moderné (využívajúce najnovšie metódy neformálneho vzdelávania a moderné technológie) 
 • Praktické (mladým ľuďom poskytujeme praktické vzdelávanie ktoré im dodá kompetencie pre život )
 • Medzinárodné (mladým ľuďom umožňujeme vycestovať do zahraničia cez program Erasmus+ alebo Európsky Zbor Solidarity, kde získajú nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti)
 • Jedinečné (aktivity, ktoré poskytuje naše centrum sú v Košikom kraji jedinečné)
 • Zážitkové (vzdelávanie v našom centre prebieha zážitkovými metódami, nie memorovaním a testovaním)

Sme súčasťou dvoch medzinárodných sietí ENYC- European network of youth centres a Platform network a taktiež Slovenskej Asociácie Centier Voľného Času Slovenskej republiky. 

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže je zariadenie v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Centrum je rozpočtovou organizáciou a má  pôsobnosť na území celého KSK. Zriaďovateľom Centra je Košický samosprávny kraj.