Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v Košiciach je školské zariadene, rozpočtová organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom. Pri svojej činnosti vychádza z koncepčných materiálov Rady Európy, Euróspkej Únie, Ministerstva Školstva SR a Košického Samosprávneho Kraja pre oblasť práce s mládežou.

Poslaním centra je profesionálna podpora práce s mládežou v košickom kraji, podpora aktivít mladých ľudí a pre mladých ľudí so zameraním sa na také oblasti ako je

– participácia,

– občianstvo,

– ľudské práva ,

– dobrovoľníctvo,

– medzinárodná mobilita

– neformálne vzdelávanie,

– výskum a prieskum potrieb mladých ľudí,

– poskytovanie informácií, poradenstvo,

– podpora a rozvoj kreativity a práca s talentami

– podpora a prezentácia súčasného umenia smerom k mladým ľudom a verejnosti

Špeciálnou oblasťou, ktorej sa centrum venuje, je podpora činnosti žiackych školských rád na stredných školách v košickom kraji na úrovni regionálnej ale aj medzinárodnej. Podporu pre žiacke rady je možné nájsť aj v regionálnej konzultačnej kancelárii pre ŽŠR, ktorá v našom centre funguje od januára 2009.

Centrum vytvára pre mladých ľudí možnosti na zvyšovanie ich kompetencií, získavanie informácií, nových zručností prostredníctvom akreditovaných školení, seminárov, workshopov.

V rámci medzinárodnej mobility ponúka mladým ľuďom možnosť využiť ponuku konzultačného centra programu Mládež v akcii a informačnej siete EURODESK.

Centrum je povereným organizátorom dlhodobých športových súťaží KSK a krajských kôl olympiád a postupových súťaží MŠ SR.

V roku 2009 Centrum otvára Regionálne dobrovoľnícke centrum, ktorého hlavnými úlohami bude podporovať a propagovať myšlienky dobrovoľníctva, pomáhať všetkým, čo majú o dobrovoľníctvo záujem.

Od roku 2010 bude v centre fungovať v spolupráci s Eurodesk Slovensko aj Regionálne centrum informácií pre mládež a pre pracovníkov s mládežou.

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder