Aktuálne dokumenty v oblasti práce s mládežou v SR

 

Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 - 2013

Návrh akčného plánu politiky mládeže na roky 2008 - 2009

Zákon o podpore práce s mládežou

Koncepcia štátnej podpory vzdelávania mladých lídrov pre oblasť práce s deťmi a mládežou na r. 2007 - 2013

Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR

 

Košický samosprávny kraj

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou KSK

Koncepcia rozvoja športu KSK

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

 

Dokumenty Európskej únie

 

Biela kniha pre prácu s mládežou (2002)

Uznesenie o účasti mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami (2008)

Uznesenie "Vytváranie rovnakých príležitostí pre všetkých mladých ľudí - plná účasť na spoločenskom dianí" (2007)

Uznesenie o uznaní hodnoty neformálneho a informálneho vzdelávania (2006)

Európsky slovník o vzdelávaní (2001)

Európsky rámec mládežníckej politiky (2004)

Európske portfólio mládežníckeho lídra a pracovníkov s mládežou (2008)

Európska charta o participácii mládeže (2003)

Minikompendium o neformálnom vzdelávaní (2007)

 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

 

Mládež na krídlach (2001)

Aj nás sa to týka (2005)

Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl (2005)

Ja nie som dobrovoľník (2006)

Participácia mládeže na samospráve školy (2006)

Prieskum názorov mladých ľudí (2006)

Tretia vlna (2006)

Výskum mládeže na Slovensku (2006)

Ako sa učíme demokracii (2008)

Mládež - mesto - región (2008)

Občiansky deficit mládeže (2008)

 

Národné správy

 

Národná správa o informovaní mládeže (2005)

Národná správa o participácii mládeže (2006)

Národná správa o implementovaní spoločných cieľov pre dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí v SR (2006)

Národná správa o politike mládeže (2005)

National report on Youth policy in SR (2005)

 

Iné publikácie a dokumenty

 

Mládežnícka participácia v SR (2005)

Podpora práce s mladými (2008)

Mládež - participácia - občianstvo - demokracia (2003)

Výchova v pedagogickom výskume a praxi (2008)

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder