CVČ – RCM v Košiciach Vám ponúka vzdelávacie aktivity vhodné pre napĺňanie Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Košického samosprávneho kraja a tiež Koncepcie práce s mládežou v školskom roku 2022/ 2023.

Ponuka vzdelávacích aktivít – školský rok 2022/2023

Categories: Novinky