Dňa 4. apríla 2017 prebehlo odovzdávanie cien a diplomov viťazom krajských kôl predmetových olympiád kategórie A v Košickom kraji. Na slávnostné podujatie všetkých ocenených žiakov/žiačky ale aj učiteľov/učiteľky do Historickej auly Univerzity P. J. Šafárika pozval dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.. Ceny a diplom víťazom odovzdala pani Mgr. Viktória Rozsypalová z odboru školstva Okresného úradu Košice a to spolu s predsedami krajských komisií jednotlivých predmetových olympiád.  Osobne víťazom zablahoželal aj dekan PF UPJŠ. Z rúk pána dekana prijali gratuláciu a boli ocenení aj učitelia/učiteľky, ktorí pripravovali žiakov a žiačky na súťaže.

Hosťami podujatia boli riaditeľka Centra voľného času – RCM v Košiciach Ing. Erika Munkova, riaditeľ  Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ a prítomný bol aj podpredseda Slovenskej komisie pre fyzikálnu olympiádu RNDr. Ľubomír Mucha.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore vedenia PF UPJŠ v spolupráci s CVČ-RCM v Košiciach a za materiálnej podpory PF UPJŠ a prostredníctvom účelových finančných prostriedkov určených na školské súťaže a predmetové olympiády Okresného úradu Košice.

Ocenenie víťazov predmetových olympiád kat. A – zoznam ocenených 4.4.2017

Ocenenie víťazov predmetových olympiád kat. A – pozvánka 4.4.2017

Ocenenie víťazov predmetových olympiád kat. A 2016/2017 – fotogaléria

Categories: Novinky