Dňa 21.3.2016 prebehlo odovzdávanie cien a diplomov viťazom krajských kôl predmetových olympiád kategórie A v Košickom kraji. Na slávnostné podujatie všetkých ocenených žiakov/žiačky ale aj učiteľov/učiteľky do Historickej auly Univerzity P. J. Šafárika pozval dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.. Ceny a diplom víťazom odovzdal vedúci odboru školstva Okresného úradu Košice, Ing. Jozef Javorka, PhD. a to spolu s predsedami krajských komisií jednotlivých predmetových olympiád.  Osobne víťazom zablahoželal aj dekan PF UPJŠ. Z rúk pána dekana prijali gratuláciu a boli ocenení aj učitelia/učiteľky, ktorí pripravovali žiakov a žiačky na súťaže.

Hosťami podujatia boli riaditeľka Centra voľného času – RCM v Košiciach Ing. Erika Munkova, predsedníčka slovenskej komisie pre olympiádu v Informatike doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., riaditelia, Ústavu matematických vied, Ústavu fyzikálnych vied a Ústavu chemických vied PF UPJŠ a prítomný bol aj podpredseda slovenskej komisie pre fyzikálnu olympiádu RNDr. Ľubomír Mucha.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore vedenia PF UPJŠ v spolupráci s CVČ-RCM v Košiciach a za materiálnej podpory PF UPJŠ a prostredníctvom účelových finančných prostriedkov určených na školské súťaže a predmetové olympiády Okresného úradu Košice.

Zoznam ocenených žiakov/žiačok a učiteľov a učiteliek.

Ocenenie víťazov predmetových olympiád kat. A 2015/2016 a fotogaléria na stránke PF UPJŠ v Košiciach

 

Categories: Novinky