CENTRUM VOĽNÉHO ČASU – REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE
22. november 2013

Program osláv založenia Centra začal odborným seminárom, ktorého účastníkmi boli pracovníci s mládežou – pedagógovia z centier voľného času na území  Košického samosprávneho kraja. Svoju prácu pracovníci  CVČ – RCM priblížili hosťom seminára vo vystúpeniach.

Večer program pokračoval stretnutím bývalých a súčasných zamestnancov Centra. Slávnostného večera a stretnutia zamestnancov sa zúčastnil aj zástupca Úradu Košického samosprávneho kraja.

Od roku 2003 Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže systematicky a cieľavedome rozvíja prácu s mládežou. Rozvoj Centra s tým spojený je  pozoruhodný. Najlepšie výsledky Centrum dosiahlo v oblasti podpory žiackych školských rád, umenia, kultúry a športu. V práci Centra sú uplatňované metódy neformálneho vzdelávania prostredníctvom školení, seminárov, klubovej a krúžkovej činnosti, medzinárodných mobilít a európskej dobrovoľníckej služby a to v  nadväznosti na národné a európske priority v práci s mládežou. V oblasti politiky mládeže Centrum, ako člen Európskej siete mládežníckych centier rozvíja svoje aktivity v kontexte cieľov a priorít Rady Európy v oblasti výchovy k ľudským právam, participácii a demokracii.

 

Z činnosti Centra voľného času – RCM – fotogaléria

Z ponuky Centra voľného času – RCM

Finančná gramotnosť

Foto klub

Vzdelávanie k ľudským právam

Dlhodobé športové súťaže

Výtvarné ateliéry

Žiacke školské rady

KALEIDOSKOP – príležitosť pre každého

Medzinárodná spolupráca CVČ -RCM_

Odborný seminár – fotogaléria
Slávnostný večer – fotogaléria

 

Categories: Novinky