Jednou z možností ako posilniť ľudské práva a ich dodržiavanie je cielená práca s mladými ľuďmi na túto tému prostredníctvom vzdelávacích aktivít, workshopov, školení a voľnočasových aktivít .

Naše CVČ RCM sa venuje vzdelávaniu k ľudským právam od roku 2008, kedy bol realizovaný pilotný projekt „Orientuj sa v ľudských právach – využi Kompas“.

Projektové aktivity – školenia sme realizovali metódami a technikami neformálneho vzdelávania s využitím príručky Kompas  – manuálu k výchove k ľudským právam pre mládež (publikácia Rady Európy ) . Vo vzdelávacích aktivitách s témami ochrany ľudských práv a slobôd pokračujeme priebežne každý rok realizujeme niekoľko vzdelávacích aktivít pre žiakov a žiačky stredných škôl

Vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských práv nám pomáhajú tvoriť postoje a hodnoty, napríklad zmysel pre zodpovednosť za vlastné činy, pracovať na osobnom rozvoji a sociálnych zmenách; zvedavosť, otvorená myseľ; empatia a solidarita s inými, podpora tých, ktorých ľudské práva sú ohrozené; zmysel pre ľudskú dôstojnosť, zmysel pre spravodlivosť, ideály slobody a rovnosti, rešpektovanie rozdielov.

 

ŽIVÁ KNIŽNICA

⇒ metóda neformálneho vzdelávania na odbúravanie stereotypov a boj proti predsudkom, na vytvorenie  priestoru pre dialóg s menšinami

⇒ ponúka ľuďom príležitosť súkromne a osobne rozprávať s cudzím človekom v štruktúrovanom, chránenom a voľnom priestore – bez akýchkoľvek ďalších záväzkov

Živé knižnice fungujú presne tak ako klasická knižnica – čitatelia prídu a požičajú si Knihu na limitovaný čas. Po prečítaní vrátia Knihu späť do knižnice, a keď chcú, môžu si požičať druhú Knihu. Ale je tu jeden rozdiel – Knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Sú reprezentantmi skupín, najčastejšie sa konfrontujúcich s určitými predsudkami a stereotypmi. Často sú oni samotní obeťou diskriminácie alebo sociálneho vylúčenia. Čitateľom v takejto knižnici môže byť každý, kto je pripravený pýtať sa, počúvať a premýšľať. Knihy v Živej knižnici môžu nielen hovoriť o sebe, ale dokážu aj odpovedať na otázky čitateľov, aj vzdelávať.