Pozývame na Valné zhromaždenie rodičov detí a mládeže pravidelne navštevujúcich CVČ za účelom volieb zástupcov rodičov do Rady školského zariadenia pri CVČ.

Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 7.10.2020 o 15:30 hod. v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach

Program:

Otvorenie
Prezentácia činnosti CVČ
Voľba zástupcu rodičov do Rady CVČ
Záver

Valné zhromaždenie rodičov detí a mládeže – pozvánka

Categories: Novinky