Každoročne sa v tomto čase chystáme na krajské kolo súťaže SOČ. Epidemiologická situácia si však vyžiadala mimoriadne opatrenia. Jedným z nich bolo prerušenie vyučovania na neurčito.

Keďže sme nechceli, aby práca študentov na projektoch SOČ bola zbytočná, hľadali sa riešenia… Pripravili sa preto opatrenia, aby sa tento ročník SOČ mohol konať, i keď nie úplne tak, ako o tom hovorí metodická príručka, ale dištančnou formou na základe písomných prác a upraveného Organizačného poriadku pre tento školský rok v zmysle usmernenia, ktorým MŠVVaŠ SR povolilo dištančnú formu predmetových olympiád.

 

zoznamy súťažiacich v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Organizačné pokyny ku krajskému kolu – metodici

Organizačné pokyny ku krajskému kolu – komisia
Organizačný pokyn zo ŠIOVu, z ktorého sme vychádzali pri tvore pokynov pre náš kraj