Dňa 29.1.2020 sa konala v Bratislave Konferencia Asociácie centier voľného času Slovenskej republiky pri príležitosti 20. výročia jej založenia. Cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky v neformálnom vzdelávaní v centrách voľného času za 20 rokov pôsobenia ACVČ SR.

Pozvanie prijali Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, ktorá konferenciu aj otvorila a Ivan Hromada, PhD. – riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR a prezident Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy.

Na slávnostnej recepcii, ktorá bola po ukončení oficiálnej časti konferencie boli ocenení členovia, ktorí sa najväčšou mierou zaslúžili o činnosť Asociácie. Medzi ocenenými bol aj náš kolega RNDr. Ivan Kimák, ktorý bol v poradí druhý predseda ACVČ SR. Srdečne blahoželáme!

Veľké poďakovanie patrí celému organizačnému tímu, ktorý sa podieľal na organizácii konferencie, predsedníctvu ACVČ SR a najmä  predsedníčke ACVČ PhDr. Marte Hanečákovej, PhD.

fotogaléria

Categories: Novinky