Stredoškolská odborná činnosť  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

 

Pokyny na aktuálny 41. ročník SOČ:

SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2018/2019

Súťažné odbory 2018/2019

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2018/2019 (tlačivo)

SOČ v Košickom kraji – štatistické údaje o zapojenosti do školských kôl 2018/2019(tlačivo)

 

koordinátorka KK SOČ: Mgr. Petra Horváthová, petra.horvathova@rcm.sk