V dňoch 12.4-19.4.2015 sa v Škole v prírode Kysak stretlo 24 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou z 8 organizácií zo 7 krajín – Bulharsko, Fínsko, Nemecko, Slovensko ,Taliansko, Turecko, Veľká Británia na medzinárodnom školení s názvom
„Activation Policy and Youth Employment: competences in our hands“ – prezentačné video
Projekt bol finančne podporený z programu Erasmus+
Nezamestnanosť mladých ľudí je spoločným fenoménom krajín Európskej únie. Väčšina súčasných stratégií a politík jednotlivých krajín ako aj Európska únia samotná prikladá dôležitosť opatreniam a nástrojom v oblasti zamestnanosti mládeže s prepojením na vzdelávanie formálne aj neformálne, prijímajú sa aktivačné politiky na podporu zamestnanosti mladých ľudí..
Práca s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania môže byť taktiež jedným z nástrojov zlepšenia prípravy mladých ľudí k prístupu na trh práce .
Špecifickými cieľmi ako napr. (podporovať u mladých ľudí povedomie o hodnote a význame neformálneho vzdelávania ako skutočnej pridanej hodnoty k zamestnateľnosti mladých ľudí, interkultúrneho vzdelávania a iných inovatívnych vzdelávacích metód v rozvoji kľúčových kompetencií , zručností a schopností na trhu práce , rozvíjať zručnosti účastníkov a umožniť lepšie porozumenie mechanizmov na trhu práce na národnej a európskej úrovni , možnosť porovnať rozdielnu situáciu v partnerských krajinách z pohľadu účastníkov, sme chceli prispieť k vytváraniu príležitostí pre mladých ľudí zvyšovať si kompetencie a získavať nové skúsenosti prostredníctvom neformálneho vzdelávania v multikultúrnom prostredí.
Účastníci školenia mali možnosť informovať sa navzájom o situácii v krajinách partnerov, o možnostiach, ktoré mladí ľudia majú, prezentovať dobré príklady iniciatív samotných mladých ľudí v rámci podnikateľských aktivít. Prostredníctvom rolových hier mali možnosť vyskúšať si interview u potenciálneho zamestnávateľa. Navštívili sme obec Kechnec, kde sme mali možnosť vidieť a počuť dobrý príklad komplexnej starostlivosti o mladých, navštívili sme spoločnosť VSE, ktorá spolupracuje so SŠ a VŠ za účelom odbornej prípravy potenciálnych budúcich mladých zamestnancov
Ako inak všetky aktivity projektu prebehli v prostredí neformálneho vzdelávania, prezentácie sa striedali s prácou v skupinách, diskusiou, team-buildingovými aktivitami a hrami.

Categories: Novinky