Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže aj v tomto školskom roku pokračuje v úspešnej sérii školení pre stredoškolákov zameraných na ľudské práva, realizované na základe metód neformálneho vzdelávania prostredníctvom príručky Rady Európy – KOMPAS.

Školenie je rozdelené na dvojdňové tematické bloky a každý žiak/žiačka si môže vybrať tie témy, o ktoré má záujem a tie potom označí v prihláške.
Neprihlasujte prosím žiakov len na jeden deň, školenie je vždy dvojdňové.

Prezentácia bude v uvedených dňoch prebiehať vždy od 8.30 do 9.00 hod.
Školenie začína o 9.00 hod., s predpokladaným ukončením o 14.30 hod.
Prosíme Vás, aby účastníci/účastníčky dodržali čas príchodu a ukončenia školenia.

Všetky aktivity sa realizujú v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.
Z každej školy sa môžu prihlásiť na jeden termín max. 2 žiaci/žiačky.

Poplatok za jeden deň školenia je na jedného žiaka/žiačku: 4 €. Poplatok sa platí v hotovosti priamo v deň školenia. Počas školenia majú účastníci zabezpečené občerstvenie a obed.

Termíny a témy školení :

10.2. -11.2.2015

Diskriminácia a rodová rovnosť

17.2. – 18.2.2015

Demokracia a občianstvo

10.3. – 11.3.2015

Globalizácia a životné prostredie

Ak máte záujem o uvedené témy školení, prihláste sa najneskôr do 30.1 2015 na prihláške, ktorú Vám posielame.

• Prihlášku zašlite e-mailom na adresu: rcm@rcm.sk .
• Prihlášku posielajte vo formáte .doc alebo .docx
• Prihlášku prosíme neskenovať.
• Kvôli zabezpečeniu obedov Vás prosíme, aby ste nám prípadnú neúčasť v každom prípade oznámili, najneskôr ráno deň pred školením.

Viac informácií získate na tel. čísle 055 622 38 20 – Eva Škripková .

ORIENTUJ SA V ĽUDSKÝCH PRÁVACH 2015 – pozvánka na školenie

ORIENTUJ SA V ĽUDSKÝCH PRÁVACH 2015 – prihláška na školenie

Categories: Novinky