Rada školského zariadenia

Zloženie Rady školského zariadenia

 1.   Igor Tymczák – zástupca pedagogických zamestnancov – predseda
 2.   Mgr. Ľubica Oberučová – zástupca pedagogických zamestnancov
 3.   Erika Repaská – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4.   JUDr. Anna Činčárová – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5.   Ing. Viktor Dulina – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 6.   RNDr. Martin Smrčo – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 7.   Ing. Peter Vida – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 8.   Magdaléna Tállová – zástupca rodičov
 9.   Zuzana Radáčiová – zástupca rodičov
 10. Zuzana Bušová – zástupca rodičov
 11. Ing. Miriam Brziaková - zástupca rodičov

 


 

ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
pri Centre voľného času, Strojárska 3, 040 01 Košice

 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon NR SR č. 596/2003 Z.z.“/ a  vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zlození, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení /ďalej len „ vyhláška Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.“ / Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Strojárska 3, Košice vydáva tento štatút rady školského zariadenia.

 Základné ustanovenie

 Článok I.

 (1) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Centre voľného času, Strojárska 3 v Košiciach (ďalej CVČ).

(2) Sídlo rady školského zariadenia (ďalej RŠZ)  je Strojárska 3, Košice.

 Pôsobnosť a poslanie RŠZ

Článok II.

            (1) RŠZ  je ustanovená podľa §2 a § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z. s pôsobnosťou v rámci Centra voľného času, Strojárska 3, Košice.

(2) RŠZ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a pre- sadzuje verejné záujmy a záujmy návštevníkov, rodičov, pedagogických zamestnancov   a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti Centra voľného času a k práci vedúcich zamestnancov tohto zariadenia.

 Činnosť RŠZ

Článok III.

(1) RŠZ sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci CVČ.

(2) RŠZ:

 1. a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školského zariadenia,
 2. b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
 3. c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
 4. d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja CVČ, ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a to najmä:

– návrhy na počty návštevníkov CVČ,

– návrh rozpočtu,

– návrh na vykonanie hospodárskej činnosti CVČ,

– správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch,

– správa o výsledkoch hospodárenia CVČ,

– informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení a výchovného procesu.

(3) RŠZ vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školského zariadenia:

 1. a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,
 2. b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školského zariadenia

 

Zloženie RŠZ

Článok IV.

 

 • RŠZ pri Centre voľného času, Strojárska 3, Košice má 11 členov.
 • Členmi rady školského zariadenia sú:
 • 2 zvolení pedagogickí zamestnanci
 • 1 zvolený nepedagogický zamestnanec
 • 4 zvolení zástupcovia rodičov
 • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

Spôsob voľby členov RŠZ

Článok V.

 

(1) Voľba zástupcov rodičov sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich CVČ

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠZ  sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov CVČ .

(3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do RŠZ sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov CVČ.

(4) Funkčné obdobie RŠZ je štyri roky.

(5) Členstvo v rade školského zariadenia zaniká:

 1. a) uplynutím funkčného obdobia RŠZ,
 2. b) vzdaním sa členstva,
 3. c) odvolaním, ak bol člen RŠZ právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si nesplní povinnosti vyplývajúce z členstva v RŠZ,
 4. d) ak zástupca pedagogických zamestnancov, alebo nepedagogických zamestnancov CVČ prestane byť zamestnancom CVČ,
 5. e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť návštevníkom CVČ,
 6. f) odvolaním člena, ktorý je delegovaný zástupcom zriaďovateľa,
 7. g) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 8. h) smrťou člena, alebo vyhlásením za mŕtveho

 

Pravidlá rokovania RŠZ

Článok VI.

 

 • RŠZ na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu RŠZ.
 • Predsedu a podpredsedu RŠZ volia členovia RŠZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady.
 • Predsedu rady školského zariadenia RŠZ odvolá:
 • ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • ak sám požiada o uvoľnenie z funkcie.

 

 • Predsedu RŠZ môže odvolať, ak:
  1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov
  2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., vyhláškou Ministerstva školstva č.291/2004 Z.z. alebo štatútom RŠZ
 • RŠZ je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 • Na platné uznesenie RŠZ je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 • RŠZ sa schádza dvakrát ročne.

 

Práva a povinnosti členov RŠZ

Článok VII.

 

 • Člen RŠZ má právo:
 • voliť a byť volený
 • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu, podpredsedu a člena územnej školskej rady
 • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania RŠZ a slobodne sa k ním vyjadrovať,
 • predkladať na rokovanie RŠZ vlastné námety prípadne námietky a pripomienky
 • hlasovať o všetkých uzneseniach RŠZ,
 • Člen rady školského zariadenia je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí.

Aj ospravedlnená neúčasť na štyroch po sebe nasledujúcich zasadnutiach RŠZ sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školského zariadenia podľa tohto štatútu.

 • Člen rady školského zariadenia je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Povinnosti predsedu RŠZ

Článok VIII.

 

 • Predseda RŠZ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školského zariadenia a koná v jej mene.
 • Za predsedu rady školského zariadenia môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá jej spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 • Predseda rady školského zariadenia predkladá rade návrh štatútu rady školského zariadenia na schválenie.
 • Predseda rady školského zariadenia zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady. Predseda rady školského zariadenia zvolá radu najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školského zariadenia, riaditeľ CVČ alebo zriaďovateľ CVČ. Ak tak neurobí predseda, radu školského zariadenia  zvolá a riadi jej podpredseda.
 • Uznesenie rady školského zariadenia alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 • Predseda rady školského zariadenia vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou. Výročná správa obsahuje:
 • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školského zariadenia,
 • zmeny a nové zloženie RŠZ, ku ktorému došlo v priebehu roka,
 • ďalšie údaje určené radou školského zariadenia
 • Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školského zariadenia.

 

Vzťahy RŠZ a riaditeľa školského zariadenia

Článok IX.

 

 • Predseda rady školského zariadenia informuje riaditeľa CVČ o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 • Riaditeľ CVČ v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školského zariadenia príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

Záverečné ustanovenia

Článok X.

 

 • Rada školského zariadenia zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu CVČ.
 • Rada školského zariadenia nemá vlastný majetok.

 

Záverečné ustanovenia

 

 • Zmeny a doplnky v štatúte RŠZ sa môžu vykonávať v priebehu funkčného obdobia rady a to hlasovaním jej členov.
 • Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školského zariadenia

dňa 24.06.2010 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

V Košiciach                                                                    Igor Tymczák

predseda Rady školského zariadenia

pri Centre voľného času, Strojárska 3, Košice