Povinné informácie

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času

Adresa: Strojárenská 3, 040 01 Košice
Spôsob zriadenia: Zriaďovacou listinou

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

 


Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať

osobne v hospodárskej kancelárii Centra v pracovných dňoch v čase

od 8.00 do 14.00,

poštou na adresu CVČ, Strojárenská 3, 040 01 Košice,

telefonicky na +421 55 622 3820, 0911 488 801,

faxom na +421 55 6941398,

elektronickou poštou na rcm@rcm.sk.

 


Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Spracúvanie osobných údajov

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti