Povinné informácie

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času

Adresa: Strojárenská 3, 040 01 Košice
Spôsob zriadenia: Zriaďovacou listinou

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

 


Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať:

  • osobne v hospodárskej kancelárii Centra v pracovných dňoch v čase od 8.00    do 14.00 hod.
  • poštou na adresu CVČ, Strojárenská 3, 040 01 Košice
  • telefonicky na +421 55 622 3820, +421 911 488 801
  • elektronickou poštou na rcm@rcm.sk

 


Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Spracúvanie osobných údajov

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti